Wijkprofiel 2024: Objectieve scores stabiel, veiligheidsbeleving Rotterdammers afgenomen

5 maanden geleden gepubliceerd

Vandaag is het Wijkprofiel 2024 gepubliceerd door het college. Dit tweejaarlijkse onderzoek geeft een beeld van de stadsontwikkeling op gebieden als veiligheid, sociaal en fysiek. Hoewel de objectieve scores in het Wijkprofiel 2024 stabiel of gestegen zijn, toont het onderzoek een verminderde beleving door Rotterdammers over diverse onderwerpen. Hierdoor wordt de kloof tussen de objectieve en subjectieve scores groter.

Veiligheids- en Sociale Index gedaald, Fysieke Index stabiel

De Veiligheidsindex en Sociale index zijn ten opzichte van de vorige metingen gedaald van respectievelijk 110 naar 105, en 104 naar 100. De Fysieke index, die in voorgaande metingen daalde, is nu gestabiliseerd en blijft op 105. Deze dalingen worden voornamelijk veroorzaakt door de subjectieve scores, oftewel hoe Rotterdammers bepaalde aspecten in hun wijk ervaren.

Afname in veiligheidsbeleving

De objectieve veiligheid, gemeten uit politiecijfers, is vrijwel gelijk gebleven aan de vorige periode en is ten opzichte van 2014 gestegen. Echter, de veiligheidsbeleving van Rotterdammers is achteruit gegaan. Het percentage Rotterdammers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is gestegen van 28 procent in 2014 naar 34 procent in de laatste meting.

Veiligheidsindex gestegen in focuswijken

Opmerkelijk is dat de Veiligheidsindex in vier van de vijf focuswijken juist gestegen is. De doelen voor 2024 zijn behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen. Alleen in de Tarwewijk is dit nog niet het geval.

Wijkbijeenkomsten gepland

In de komende maanden worden in alle 39 wijken bijeenkomsten georganiseerd met de wijkraden, wijkpartners en bewoners om de uitkomsten per wijk te bespreken. Ook de wijkwethouders zullen hierbij aanwezig zijn. Het doel van deze bijeenkomsten is om samen meer duiding te geven aan de resultaten per wijk, welke kunnen leiden tot mogelijke acties in de komende jaaractieplannen.

Wijkprofiel 2024

Het Wijkprofiel geeft een beeld van de ontwikkeling in de stad, in de gebieden en in alle wijken op het gebied van veilig, sociaal en fysiek. De scores van het Wijkprofiel zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers, en de beleving van Rotterdammers. Voor het Wijkprofiel 2024 zijn in de periode maart tot en met oktober 2023 30.000 Rotterdammers uitgebreid ondervraagd via enquêtes. Dit is de zesde meting sinds de eerste 0-meting in 2014.